Kontakt
Följ oss
Trygghet

Integritetspolicy för Tosito AB och Tosito Projektutveckling AB(“Tosito”)

Tosito redogör nedan för sin integritetspolicy, vilken har till syfte att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDRP, General Data Protection Regulation).

Registeransvarig för dina uppgifter
Tosito är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Hantering av personuppgifter
Tosito hanterar de personuppgifter som du delgett oss i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som Tosito hanterar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, s k cookies, intresseanmälningar och meddelanden i fastighetsärenden.

När du besöker en webbplats som tillhör oss kan det hända att vi lagrar s k “cookies” för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre men också för att samla statistik som gör att vi blir bättre på att utveckla den. På vår webbplats har du möjlighet att samtycka till att cookies sparas på din dator vid besök på webbplatsen. Utan ditt samtycke till lagring av grundläggande cookies kan vi inte erbjuda dig en webbplatsen som fungerar som avsett. Utöver dessa grundläggande cookies kan det förekomma cookies från tredje part som du måste samtycka till att lagra om du vill ha tillgång till vissa andra funktioner. Du kan alltid avböja och återkalla samtycke till lagring av cookies på vår webbplats. Om du avböjer samtycke kan det innebära att webbplatsen inte fungerar som det är tänkt. Om du samtycker till att lagra cookies när du besöker oss på webben kan du vara säker på att vi anonymiserar eventuella ip-adresser vi samlar in som statistiskt underlag.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras hos Tosito enbart så länge som de är nödvändiga för att uppfylla det specifika ändamålet som uppgifterna är insamlade för.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Tosito är mån om tillgången till och hanteringen av dina personuppgifter. De personuppgifter som lämnas till Tosito kommer vara tillgängliga för de anställda inom företaget som ska fullfölja de åtagande som vi har gentemot dig. Dina personuppgifter kommer aldrig att lämnas ut till obehörig och inte heller delas med andra parter, varken inom eller utom Sveriges gränser. Information om personuppgifter kan eventuellt komma att delas med myndigheter om det krävs enligt lagen.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till information om hur personuppgifterna behandlas
Som privatperson har du rätt att begära information gällande om och hur Tosito hanterar dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Tosito har för avsikt att de personuppgifter som hanteras ska vara korrekta och relevanta. Om dina personuppgifter av någon anledning skulle vara felaktiga har du rätt att begära en rättelse.

Rätt att bli glömd
Du har, när som helst, rätten att begära att bli glömd och få dina personuppgifter raderade hos Tosito. Om du väljer att få dina personuppgifter raderade kan det dock medföra att Tosito inte kan fullfölja eventuella reklamationer eller förfrågningar.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära ut de personuppgifter som Tosito har om dig. Personuppgifterna som innefattas är sådana som delgetts oss via samtycke eller som har syftat till att fullgöra avtal. Det kan även vara uppgifter som Tosito har sparat genom intresseavvägning. Intresseavvägning är en laglig grund som innebär att tillvaratagandet av den registrerades intresse är större än risken för konsekvenser för individen när det gäller personlig integritet.
Rätten till ändring, rättelse eller rätten att bli glömd görs inom en vecka förutsatt att den inte innebär eller skulle kunna komma att innebära att Tosito inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet
Om du anser att Tosito behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Ändringar i integritetspolicyn
Tosito förbehåller sig rätten att, när som helst i tiden, genomföra ändringar i sin integritetspolicy i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Bevakningskameror
Ladda ner PDF-fil