Kontakt
Följ oss
Trygghet

En hållbar framtid

Hållbarhet för oss handlar om att ta ansvar för vår påverkan på miljön, människorna och samhället. För oss är hållbarhet en förutsättning för att kunna ta ekonomiskt ansvar och vara lönsamma, nu och i framtiden. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor trivs och mår bra. 

En hållbar framtid (Pdf-fil)

 

Kunder & fastigheter

Vi tar hänsyn till miljöpåverkan i hela livscykeln för fastigheter, både i nybyggnation och förvaltning. Genom olika åtgärder strävar vi efter att minska vår påverkan och skapa en trivsam miljö för våra hyresgäster. Vårt mål är att förvalta fastigheter som är långsiktigt hållbara och attraktiva.

Mål 2026:

 • • Öka driftnetto i befintliga beståndet med 5 % årligen.
 • • 2026 skall vi ha minskat fastigheternas energianvändning med 25 %. (Räknat från år 2021)
 • • Tositos fastigheter skall till minst 75 % självförsörjas av egen elproduktion.
 • • 0,8 laddstolpar per 1000 kvm år 2026.

Exempel på aktiviteter:

 • • 100% av våra fastigheter försörjs med egen vindkraft.
 • • Utökade cykelparkeringar och laddstationer i beståndet.
 • • Installering av solceller.
 • • Miljöcertifiera fastigheter i befintligt bestånd.
 • • Använda närvarostyrd belysning.

Stadsutveckling

Vårt mål är att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att skapa platser och områden som människor vill besöka, bo & arbeta i.

Mål 2026:

 • • Tosito skall minska koldioxid-utsläppen från projektverksamheten med 10% årligen per kvadratmeter och år. Mätbart 2024.

Exempel på aktiviteter:

 • • Alla nyproducerade projekt byggs enligt krav Svanen.
 • • Helhetsansvar när vi utvecklar nya stadsdelar. Skapa säkra, inkluderande och levande stadsmiljöer.
 • • Vi arbetar aktivt för att effektivisera våra transporter och minska byggavfall.
 • • Använda grön betong i de projekt det är möjligt.
 • • Arbeta med återbruk i minst 1 nyproduktionsprojekt per år.
 • • Ta fram en grön budget vid nyproduktion.

 

Medarbetare

Som ett fastighetsbolag som alltid vill vara i framkant strävar vi inte bara efter att vara en lokal ledande aktör utan också att vara en arbetsplats där våra anställda trivs, växer och är engagerade. Välmående och engagerade medarbetare är nyckeln till framgång. För att uppnå detta fokuserar vi på att skapa en kultur som främjar hälsa, välmående och personlig utveckling.

Mål:

 • • Att vara Jönköpings bästa arbetsplats.
 • • Friska medarbetare med låg sjukfrånvaro.

Exempel på aktiviteter:

 • • Hälsokontroller och regelbundna träningsaktiviteter.
 • • Stödja och uppmana till kompetensutveckling och studiebesök.
 • • Lika möjligheter och jämställdhet.
 • • Bra förmåner där hälsa främjas.

Affärsetik & socialt engagemang

En god affärsetik och ett socialt engagemang är grundläggande i vår verksamhet. Tosito skall vara en attraktiv och ansvarsfull samarbetspartner. Vi stödjer lokala samhällsinitiativ och välgörenhetsorganisationer.

Exempel på aktiviteter:

 • • Vara en engagerad samhällsaktör.
 • • Stötta lokala föreningar med fokus på barn och ungdomars hälsa.
 • • Vi arbetar med trygg belåningsnivå, stabila kassaflöden och årliga förbättringsmål.
 • • Öka vår gröna finansiering. Nuläge: 60%, Mål 2026: 65%.
 • • Bygga långsiktigt hållbara relationer.
 • • Välja lokala leverantörer och underleverantörer för stärkt näringsliv i vår omgivning.
 • • Motverka utanförskap genom att bidra till lokala aktörer och initiativ.